Objectives

Mag-organisa at magpalawak sa hanay ng migranteng Pilipino sa Netherlands para samasamang itaguyod at ipaglaban ang kanilang karapatan at kagalingan bilang migrante at Pilipinong naninirahan sa ibayong dagat;

Magsagawa ng mga pag-aaral para mapaunlad ang kaalaman ng migranteng Pilipino sa kanilang karapatan at kagalingan at sa kasaysayan ng Pilipinas para maunawaan ang nangyayaring pwersahang paglikas ng Pilipino sa ibang bansa upang maghanapbuhay;

Maglunsad ng mga mapaglingkod at mapagsilbing programa na tutugon sa pangangailangan ng migranteng Pilipino sa kalusugan, new skills training, legal assistance, Dutch lessons, atbp, kabilang ang pagtulong sa maayos na integrasyon sa lipunang Dutch;

Magbalangkas at maglunsad ng komprehensibong kampanya para sa migranteng Pilipino upang maiwasan ang pagsasamantala, pang-aabuso at pang-aapi sa kanila at matiyak na tinataguyod at pinagtatanggol ang kanilang karapatan at kagalingan;

Itaguyod at palalimin ang makabayang damdamin ng migranteng Pilipino sa pag-alam ng kasaysayan at kasalukuyang pang-ekonomiya at pampulitikang kalagayan ng Pilipinas upang maunawaan ang pangangailangan ng pagbabago sa ating bayan;

Makipag-ugnayan at tulungan sa iba pang organisasyon ng migranteng Pilipino at migrante mula sa ibang nasyunalidad at sa mga Dutch organisasyon, service institution, at political party na tumutulong sa kapakanan ng mga migrante; at,

Maglunsad ng mga proyekto at iba pang aktibidad upang tumulong sa pangangailangan ng mga kasapi ng organisasyon at kanilang pamilya at mga kababayan sa Pilipinas na nasalanta ng bagyo, baha, sunog, lindol saplitang paglikas, at iba pa.