Hands Off Otto! Stop Deportatie van Otto de Vries en Laster tegen EILER


Otto de Vries is a Dutch missionary to the Philippines where he has been serving in poor communities and labor rights’ research since 1991. Recently, the Philippine Bureau of Immigration revoked his permanent residency status and was ordered for deportation. This order is based on false reports and accusations that he is working with a terrorist organization. The report refers to the Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER) where he renders volunteer research work.

Migrante Netherlands condemn the Philippine government’s blatant attack on the rights of Otto de Vries and the clear political persecution of labor rights defenders and institutions in the Philippines under the fascist dictatorship of Pres. Rodrigo Duterte. Our demand: stop the deportation of Otto de Vries and the political persecution of EILER.

We invite you to join us in an online indignation rally and cultural solidarity action on 18 February 2021 via Zoom, Facebook and Youtube channels of Migrante Netherlands. Organized in cooperation with the Promotion of Church People’s Response – Europe and the Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (Dutch-Filipino Solidarity Association).

You can read here about the testimony of Otto de Vries and the Press Statement of the Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging.

For inquiries, contact [email protected].

Pagpupugay para kay Kim Garcia, artista at anak ng bayan!

0

Pinakamataas na saludo ang handog ng Migrante Netherlands kay Kim Garcia: isang artista, anak ng bayan, kaibigan at kasama. Ang kanyang maiksi ngunit makabuluhang buhay ay mananatili sa alaala’t kasaysayan ng mamamayang Filipinong nakikibaka para sa demokrasya at kalayaan. Ito rin ay mananatili sa alaala’t kasaysayan ng anti-kapitalismo at anti-imperyalismong komunidad ng internasyunal na solidaridad sa Europa.

Si Kim ay isang punk, isang thrasher at isang skate master na namulat sa walang pakundangang kurapsyon, kawalan ng hustisya sa lipunang Filipino, pananatili ng pyudal na kaayusan, at pagkatali ng bansa sa imperyalistang Estados Unidos.

Si Kim ay isang pambihirang alagad ng sining. Naging bahagi siya ng progresibong organisasyon, Southern Tagalog Multimedia Production. Dito inalay niya ang kanyang talento sa sining biswal, potograpiya, pagsusulat at paglikha ng mga pelikulang nagbibigay-boses at pag-asa para sa mga mahirap at aping sektor sa lipunan.

Si Kim ay isang aktibista at bibong anak ng baranggay Migrante sa Netherlands. Sa kanyang pananahanan sa Netherlands upang makasama ang kanyang ina, ipinagpatuloy niya ang kanyang aktibong paglahok sa panlipunang pagbabago at pagtamo ng matagalang proseso ng demokrasya at kapayapaan sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang pagsapi sa progresibong grupong pangkabataan, ang Anakbayan Europa at ng pangkulturang organisasyon, ang Linangan Culture and Arts Network – Willem Geertman Brigade.

Kahit sa panahong nakikibuno at nanghihina na laban sa kanser, masigla siyang tumulong sa mga administratibo at teknikal na mga gawain para sa alyansa ng mga nakikibakang mamamayan sa buong mundo, ang International League of Peoples’ Struggle.

Si Kim ay isang rebolusyunaryo. Paborito niyang tambayan ang tanggapan ng National Democratic Front of the Philippines na nakabase sa Utrecht. Isa siyang maaasahang taguyod sa mga gawain, talakayan, programa, pulong at salu-salo. Siya rin ay dalisay na naglingkod para sa mga personal na pangngailangan ng mga kapi-kapitagang lider ng pakikibaka at rebolusyong Filipino gaya nina Prop. Jose Ma. Sison, Juliet de Lima, Luis Jalandoni, Coni Ledesma at kay Fidel Agcaoili, ang yumaong tagapangulo ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng NDFP.

Si Kim ay isang tunay na anak ng bayan. Hanggang sa kanyang huling mga linggo kung kailan siya ay nanghihina na sa dinadalang sakit, iniisip niya pa rin ang kanyang mga tungkulin bilang aktibista para sa minamahal na bayang Pilipinas.

Lubos ang pakikiramay at dalamhati ng Migrante Netherlands sa naiwang asawa at pamilya ni Kim.

Habang buong lakas naming maipagmamayabang at maisigaw sa mga kaaway ng bayan at sa mga umaabuso sa mamamayan: maraming Kim sa lipunang Filipino! Sila’y nakikibaka, sila’y nakikilahok at sila’y nakikidigma. Sila ang mga artista, sila ang mga kabataan at sila ang mga kababaihang hindi nagbubulagbulagan sa matagalan nang sakit ng lipunan. Bagkus, sila ay naglingkod sa sambayanan habang may buhay.

At sila ang mga migranteng Filipino. Sa bawat pamilya ng 12 milyong Filipino sa ibayong dagat, may isinisilang na Kim hangga’t nananatili ang kanser ng walang pakundangang kurapsyon at kawalan ng hustisya sa lipunang Filipino; ang pananatili ng pyudal na kaayusan at ang aliping pagkatali ng Pilipinas sa imperyalistang Estados Unidos na siyang ugat ng pang-aapi, kahirapan at pagpaslang sa karamihan ng mamamayang Filipino.

Mapulang pagpupugay at mapayapang paglalakbay Kim: anak ng bayan, kaibigan at kasama.

***
Migrante Netherlands offers the highest salute to Kim Garcia: an artist, daughter of the motherland, friend and comrade. Her brief but meaningful life will forever be cherished in the memory and history of the Filipino people’s struggle for democracy and liberation as well as of the anti-capitalist and anti-imperialist international solidarity community in Europe.

Kim is a punk, a thrasher and a skate master who did not play blind to the ruthless corruption and injustices in Filipino society; the dominance of a feudal order, and the country’s slave ties to the imperialist United States.

Kim is an artist who offered her talent for the people’s cause. She became part of the progressive organization, Southern Tagalog Multimedia Production. Here, she dedicated her capacity in visual arts, photography, writing and creating films that give voice and hope to the poor and oppressed sectors in society.

Kim is an activist and daughter of Migrante Filipino migrant communities in the Netherlands. During her stay in the Netherlands to be with her mother, she continued her active participation for social change and for achieving the long-term process of democracy and peace in the Philippines through her volunteer work and dedication to Filipino youth organization Anakbayan Europe and Linangan Culture and Arts Network – Willem Geertman Brigade.

Despite struggling with cancer, she even offered arduous help in administrative and technical tasks for the International League of Peoples’ Struggle.

Kim is a revolutionary. She liked to hangout in the office of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) based in Utrecht. Here, she was a reliable hand in the mounting of events, educational discussions, meetings and get-togethers. She also sincerely assisted to the personal needs of respected leaders of the Filipino struggle and revolution such as Prof. Jose Ma. Sison, Juliet de Lima, Luis Jalandoni, Coni Ledesma and Fidel Agcaoili, the late chief of the peace talk panel between the government of the Philippines and the NDFP.

Kim is a real daughter of the motherland. Until her last weeks when she was already very weak due to illness, she kept on thinking about what else she can do for beloved Philippines as an activist.

Migrante Netherlands sends its deepest sympathy to Kim’s bereaved husband and family.

Kim may unfortunately have left us at too young age but we are proud to shout at the enemies of the people and to those who abuse the poor: there are many Kims in Filipino society. They are in the struggle, they participate, and they fight. They are the artists, the youth and the women who have opened their eyes to the illness of society and who are willing to serve the people until the end.

And they are the Filipino migrants. For every family of the 12 million Filipinos overseas, a Kim is born as long as the cancer of ruthless corruption and injustices in Filipino society; the dominance of feudal order and the country’s slave ties to the imperialist United States exist to oppress, retain poverty and kill the majority of the Filipino people.

To Kim: our dear daughter, friend and comrade – red salute and have a peaceful journey!

More woes welcome migrant Filipinos in 2021 with PhilHealth premium increase

PRESS RELEASE

Overseas Filipino workers face the dread of job losses amidst the COVID pandemic crisis aggravated by onerous government fees as 2021 ushers in. This was declared today by Migrante International (MI), an alliance of progressive organizations composed of overseas Filipinos and their families.

Certainly, the mandatory PhilHealth membership and premium rate hike has been a burden for OFWs since the passage of the Universal Healthcare Act (UHC) signed by President Duterte on February 20, 2019. Under the UHC law the Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) is mandated by the State to protect and promote the right to health of all Filipinos. Ironically, PhilHealth has been used as a tool for unscrupulous health officials appointed by the President to amass billions of members’ contributions for their own selfish interests.

According to reports, a “mafia” involving the whole of Philippine Health Insurance Corp.’s executive committee has stolen some P15 billion from the agency using different fraudulent schemes. Why should contributors suffer by paying increased premiums in response to the agency’s lack of funds? The corrupt PhilHealth officials involved should be held accountable and duly prosecuted.

Meanwhile, OFWs believe that President Duterte’s recent announcement to defer the collection of increased PhilHealth premiums is only a tactic to quell the anger and anxiety of the people especially during this COVID crisis. Merely deferring the increased premium does nothing to calm down the people.

OFWs and Overseas Filipinos demand a total scrap of mandatory PhilHealth membership and make it voluntary for those with capacity to pay contributions. What the people want is a genuine, pro-people, universal health care program through free and comprehensive medical and health services.

Migrante International and all its chapters abroad urgently call on the government to provide services and protection of OFWs affected by the COVID pandemic at home and in the countries of work. Let the DOLE-AKAP serve its purpose to extend aid not just to a few and privileged ones but to every OFW. OFWs and Filipino migrants vow to continue campaigning for the passage of HB6698 that would remove the unjust provisions of the UHC law mandating the premium rate hike and mandatory membership for OFWs and overseas Filipinos.

#########

Reference:

Joanna Concepcion, Chairperson, Migrante International,
PH contact number: 0908-129-28-51
Email: [email protected]

Holiday Greetings from Migrante Netherlands Family

0

Mga mahal na kapatid, kabayan, kaibigan, kasama,

Ang taong 2020 ay puno ng ligalig ngunit ito rin ay isa na namang pagkakataon kung saan napatunayan nating sa sa pamamagitan ng pagsalig sa katarungan, tayo ay nananatiling malakas.

Ibayong pakikiisa at lakas ang aming handog para sa lahat ng mamamayang naninindigan para sa kalusugan, trabaho, karapatang pantao, demokrasya, pagmamahal, kapayapaan at hustisyang panlipunan.

Maligayang pasko at manigong bagong taon!

Padayon!

Mula sa pamilyang Migrante Netherlands Den Haag


To our dear brothers and sisters, compatriots, friends and comrades,

Year 2020 has its peaks of challenges but we also see it as another year wherein we have proven again that by standing on the grounds of justice, we remain strong.

We offer solidarity and more strength to everyone who stands for health, job, human rights, democracy, love, peace and social justice.

Merry Christmas and Happy New Year!

Onward with the struggle,

From the Migrante Netherlands Den Haag family

Tribute to Migrant’s Organizer Manuel “Ka Manny” Sarmiento

0

For a life of more than 40 years of genuine commitment for Filipino people’s struggle for democracy, freedom, peace and justice, rest in power Manuel “Ka Manny” Sarmiento!

Migrante Europe, a Europe-wide alliance of Filipinos in Europe pays tribute to Ka Manny, founding organizer of Austrian Society for Integrity and Social Transformation (PINAS FIRST) and Migrante Austria Filipino migrants organizations.

He was also a former union leader of Kilusang Mayo Uno (May First Workers’ Movement), Nestle Philippines and National Federation of Union in Food and Allied Industries.

Watch the video here.

Pahayag ng Migrante Netherlands Den Haag Hinggil sa “Hard Lockdown” sa Netherlands

0

Aksyon sa serbisyong sosyal para sa mga Filipinong apektado ng lockdown at amnestiya para sa mga migranteng manggagawang walang papel ang panawagan ng Migrante Netherlands Den Haag sa pamahalaan ng Pilipinas at ng Netherlands upang matiyak ang kalusugan, kaligtasan at kagalingan ng mga mamamayan.

Malaki ang ambag ng mga migranteng Filipino sa pagsalba sa ekonomiya ng Pilipinas habang tinutulungan niya ang pag-inog ng mga industriya ng mga bansa kung saan sila ay nagtratrabaho.

Nananawagan kami sa embahada ng Pilipinas, sa bagong nakatalagang ambassador na si Jose Eduardo Malaya III, na tugunan ang pangangailangang pagkain at pinansyal para sa renta at iba pang pangangailangan ng mga Filipinong apektado ng lockdown. Mahirap mawalan ng tirahan laluna sa panahon ngayon ng taglamig. Gayundin ang pagtugon sa suportang sikolohikal para sa mga mamamayan upang mapangalagaan ang kanilang kalusugang mental.

Nananawagan kami sa pamahalaan ng Pilipinas, kay Pang. Rodrigo Duterte na pakinggan ang hinaing ng mga OFW at ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Tigilan na ng pamahalaan ang walang habas na pagkukulong at pamamaslang sa mga lider-komunidad na tumutulong at tumutugon lamang sa pangangailangan ng mga pamilya ng migranteng Filipino at ang mga komunidad nito.

Nananawagan kami sa pamahalaang Dutch at European Parliament na bigyan ng amnestiya at tugunan ang panawagan sa regularisasyon ng mga manggagawang walang papel na iminungkahi ng April 28 Coalition kung saan kabilang ang organisasyon sa mga naghapag nito. Naninindigan ang koalisyong sa panahon ng krisis, lahat dapat ng sektor sa lipunan gaya ng mga manggagawang walang papel ay naaruga at nakakalinga. Sa minimum, panawagan naming mabigyan ng karampatang serbisyong medikal at makataong tulong-sosyal ang mga migranteng walang papel.


Ang pahayag ng pamahalaang Dutch tungkol sa “hard lockdown” sa Netherlands ay lubos na nakakabahala. Ito ay may malaking bigwas sa kabuhayan at kalagayan ng mga migranteng manggagawang Filipino.

Sa loob pa lamang ng panahon ng bahagyang lockdown, marami na sa mga Filipino ang nawalan ng trabaho, nawalan nang sapat na kita, at nawalan ng pagkakataong tuloy-tuloy na makatulong at masuportahan ang kanilang pamilya sa Pilipinas.

Mula Marso ng taong ito ay maraming mga Filipino ang nawalan ng hanapbuhay dahil ang mga kumpanyang kanilang pinapasukan ay nagsara na. Kabilang dito ang mga nagtratrabaho sa hotel, restaurant, cafe, mga pabrika at mga maliliit na kumpanya.

Ang mga kargador at manggagawang mandaragat ay nawalan ng trabaho dahil tumigil ang biyahe ng mga barko at operasyon ng mga daungan. Ang mga inhenyero at trabahador sa konstruksyon ay nawalan din ng kabuhayan dahil ang mga operasyon sa oil drilling at mga proyekto sa construction work ay nagbawas ng empleyado o kaya ay lubusan nang tumigil. Gayundin ang kalagayan ng mga nagtratrabaho sa Schipol Airport at iba pang himpilan.

Stranded din ang mga au pair dahil may mga host family na pinapaalis sila. Hindi rin naman makapag-apply ang karamihang lumipat sa ibang bahagi ng Europa dahil hindi rin posible ang pagbiyahe at bihira rin ang pagbukas ng mga host family sa ibang bansa.

Apektado rin ang mga estudyanteng Filipinong nag-aaral dito dahil nawawalan ng pagkakataong makapagtrabaho ng parttime. Kahit ang mga iskolar ay nakakapos din ang kanilang allowance dahil na rin sa taas ng mga bilihin at bayarin sa bansa.

Ang lubos na apektado ay ang mga naglilinis-bahay at nag-aalaga ng mga bata at matatanda dahil ang mga household ay sarado na rin. Karamihan sa kanila ay mga walang papel at nasa lubos na bulnerableng kalagayan dahil sa kawalan ng benepisyong sosyal.

Nananawagan din ang Migrante Netherlands Den Haag sa mga ka-anak ng mga OFW sa kanilang pag-unawa dahil walang kapasidad ang karamihan upang makapagpadala ng suportang pinansiyal sa kanilang pamilya.  

Panghuli, nananawagan ang Migrante Netherlands Den Haag sa lahat ng Filipino sa Netherlands at sa Europang pagbigkisin ang lakas, pagkakaisa at diwa ng tulungan upang maigpawan ang matinding hamong ito.

Nananawagan ang organisasyon na magsamasama ang lahat na manawagan sa pamahalaan ng Pilipinas at ng Netherlands upang tugunan ang pangangailangang sosyal ng mga apektadong kababayan at upang matiyak ang kanilang kalusugan, kaligtasan at kapakanan.

Ang Migrante Netherlands Den Haag ay organisasyon ng mga Filipinong nagsusulong ng karapatan at kagalingan ng mga Filipino sa ibayong dagat at nagtataguyod ng tunay na kalayaan at pambansang demokrasya. Ang mga kabayang apektado ng lockdown ay maaaring dumulog sa Sagip Migrante para sa legal aid, medical aid, food at financial aid at ligtas na pagbabalik sa Pilipinas.

Sanggunian:
Joanna Lerio
Filipino community organizer
[email protected]
+31624617468