Home Countries France Pandaigdigang Araw ng Kababaihan

Pandaigdigang Araw ng Kababaihan

0
Pandaigdigang Araw ng Kababaihan

Marso 8, 2018, Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan, nakikibahagi ang Nagkakakaisang Pilipino sa Pransya o NPSP sa pagdiriwang na ito bilang pagkilala sa karapatan at kagalingan ng mga kababaihan. Pagkilala sa karapatan ng pagkakaroon ng disenteng pamumuhay sa sariling bansa at balang araw hindi na mapipilitang makipagsapalaran sa ibayong dagat para lamang buhayin ang pamilya.

Kinikilala namin ang bawat kababaihang matatag at matapang na humahaharap sa anumang hamon ng buhay. Lubos ang aming paghanga sa mga kababaihang nanatiling nakatindig at lumalaban sa iba’t-ibang isyung panlipunan sa loob at labas na bansa. Ilan sa mga dahilan ng aming pagtindig sa araw na ito ay:

– Para sa bawat migranteng ina na nawalay sa sariling pamilya upang itaguyod sila, patuloy nating ipinapanawagan ang sapat na trabaho sa loob ng Pilipinas, nakabubuhay na sahod at hindi ang pagtrato sa mamamayan bilang kalakal.

– Para sa bawat babaeng inabuso, biktima ng diskriminasyon, harassment at represyon sa kabila ng mapait na pinagdaanan sa marahas na lipunan ay patuloy na sumusulong para itaguyod ang kanyang kapakanan, mga pangarap at karapatan.

– Para sa bawat babaeng pinagkaitan ng sariling pagkakakilanlan,at nagiging biktima ng marahas na kamatayan katulad na lang ni Jennifer Laude at ibang trans women na patuloy na minamaliit at ipinakakait ng patriyarkal na lipunan, susulong kami kasama mo

– Para sa kabataang makabayan katulad ni Myles Albasin sa gitna ng pasistang paghahari. Nagpupugay kami sa inyong kahandaang maglingkod sa masang Pilipino at kasabay ng paghanga ay ang pakikiisa namin sa ating mga panawagan.

– Para sa babaeng bagani at mga babaeng namumuno sa kanilang mga komunidad upang ipagtanggol ang lupang ninuno katulad ng lumad lider na si Bai Bibyaon Ligkayan Bigkay

Ang malaking bilang ng kababaihang migrante, malayo man sa bansa ay patuloy na nagsisikap upang makabalik sa sariling bayan. Sa araw-araw ay tangan namin ang pangarap ng disenteng pamumuhay, seguridad at kasaganahan hindi lamang para sa aming sarili bagkus maging sa bawat pamilyang Pilipino. Ganap lamang itong makakamtan at maisakakatuparan sa pagsusulong ng pagbibigay lunas sa ugat ng pwersahan at malawakang migrasyon patungo sa ibayong dagat.

Mabuhay ang bawat migranteng kababaihan!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

————————————————————————————————-
8 mars 2018, La journée internationale des luttes des femmes et des minorités de genre:
Nagkakakaisang Pilipino sa Pransya o NPSP lors de cette célébration en reconnaissance des droits et du bien-être des femmes. Reconnaître le droit à une vie décente dans le pays d’origine et un jour ne pas être contraint de s’aventurer à l’étranger pour simplement vivre sa famille.

Nous reconnaissons chaque femme forte et courageuse qui fait face à n’importe quel défi de la vie. Nous sommes profondément impressionnés par les femmes qui se soulèvent et se battent dans diverses questions sociales à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Nous nous sommes ici réunis :

– Pour chaque mère migrante qui est s’éloignée de sa famille pour pouvoir subvenir à leurs besoins, nous continuons de réclamer un travail décent, aux Philippines, avec des salaires suffisants et un traitement humain.

– Pour chaque femme maltraitée, pour les victimes de discrimination, de harcèlement, qui, malgré une société violente et répressive, continuent de progresser pour promouvoir leur bien-être, leurs rêves et leurs droits.

– Pour chaque femme qui manque de reconnaissance et qui est souvent victime de mort violente, comme Jennifer Laude et d’autres femmes trans qui sont fréquemment rabaissées et privées par la société patriarcale, nous avancerons avec vous.

– Pour une jeunesse patriotique comme Myles Albasin au milieu du régime fasciste. Nous saluons votre volonté de servir les masses philippines et, mis à part notre admiration, nous nous unissons à vous pour poursuivre nos causes.

– Pour les femmes qui président leurs communautés pour défendre les terres ancestrales telles que le leader autochtone Bai Bibyaon Ligkayan Bigkay.

Le grand nombre de femmes migrantes, loin du pays, continue de s’efforcer de retourner dans leur pays d’origine. Chaque jour nous sommes les mains du rêve d’une vie décente, de la sécurité et de la prospérité non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour chaque famille philippine. Cela ne peut être accompli et réalisé en luttant contre la cause profonde de la migration forcée et de masse vers l’étranger.

Vivre toutes les femmes migrantes !

Vivre le peuple philippin!

Source: Nagkakaisang Pilipino sa Pransya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here