Paaralang Migrante: Webinar on Intercontinental Legal Aid for Non-EU Parent of Dutch/EU child/ren

0
1837

Ikaw ba ay ina o ama ng isang batang Dutch/Europeo? Ikaw ba ay sumubok nang mag-apply ng Dutch/European passport para sa bata at residency sa Netherlands / Europa ngunit ito ay hindi naaprubahan?

Ikaw ba ay anak ng isang migranteng-Filipino o hindi Europeo at hindi nakakatanggap ng suporta mula sa iyong Dutch/Europeo na magulang? Alam mo bang ikaw ay may karapatang manirahan, mag-aral, tumanggap ng serbisyong medikal at benipisyong sosyal sa Netherlands/Europa maging ng mana mula sa iyong Dutch/Europeo na magulang?

Ikaw ba ay naninirahan sa kasalukuyan sa Pilipinas, Netherlands at saan mang lupalop ng mundo?

Ikaw ba ay may kakilala o kaibigang nasa ganitong sitwasyon?

Alamin ang iyong mga karapatan at maaaring gawin. Dumalo sa webinar para sa talakayan at libreng konsultasyong ligal kaugnay ng pampinansyal na suporta (alimony / kinderalimentatie), akses sa subsidized legal aid at aplikasyon ng Facilitation Visa o Chavez-Vilchez route.

KAILAN: ika-30 Oktubre 2020
ORAS: 8:00 – 10:00 ng gabi (NL time)
SAAN: Zoom app

Magparehistro po lamang dito: https://zoom.us/meeting/register/tJcpc-isrTojHNVeBAREgO1OQPx1plgwdnyW

Ang webinar ay handog ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng Migrante Netherlands Den Haag na nagsusulong ng karapatan at kagalingan ng mga migranteng Filipino sa Netherlands.

Handog rin sa Paaralang Migrante ang libreng online Dutch lesson tuwing Sabado. Maaaring pagparehistro dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa [email protected].

***

Are you a Filipino or a non-European parent of a Dutch/European child? Have you tried processing the child’s Dutch/European passport or applied for residency in the Netherlands/Europe but your application was rejected?

Are you a child of a migrant Filipino or a non-European and you do not receive financial support from your Dutch/European parent? Do you know that you have the right to residency in the Netherlands/Europe and to access education rights, medical and other social services as well as receive inheritance from your Dutch/European parent?

Do you live in the Philippines, Netherlands or anywhere else in the world?

Do you know someone who is in the same situation?

Know your rights. Join us in the webinar for a discussion and free legal consultation in relation to financial support (alimony / kinderalimentatie), access to subsidized legal aid, and application for Facilitation Visa or the Chavez-Vilchez route.

WHEN: 30 October 2020
TIME: 8:00 – 10:00 PM (NL time)
WHERE: Zoom app

To join, please register here: https://zoom.us/meeting/register/tJcpc-isrTojHNVeBAREgO1OQPx1plgwdnyW

The webinar is offered by the Academy for Filipino Migrants, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to promote the rights and welfare of Filipinos migrants.

The academy also offers free online Dutch lesson every Saturday. You can register here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

For more information or further inquiries, e-mail [email protected].

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here