Stop The Killings! Defend Human Rights Worldwide! Free All Political Prisoners!

0
255
Stop The Killings Belgium 2018 photo by International Coalition for Human Rights in the Philippines

Social movements and activists in Colombia, Guatemala and the Philippines are victims of constant state repression, as are wide sections of the population. To support their struggle for justice, the Stop The Killings platform has organized a symbolic action today, Monday, December 10, 2018 at the Brussels Central Station, on the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. With this we call attention to their struggle for human rights and show our solidarity with the social movements that stand up for their rights.

Ang mga kilusang panlipunan at aktibista sa Colombia, Guatemala at Pilipinas ay mga biktima ng patuloy na panunupil ng estado, tulad ng malawak na mga seksyon ng populasyon. Upang suportahan ang kanilang pakikibaka para sa katarungan, ang Stop The Killings platform ay nag-organisa ng isang simbolikong pagkilos ngayong, Lunes, Disyembre 10, 2018 sa Brussels Central Station, para sa ika-pitumpong anibersaryo ng Universal Declaration of Human Rights. Sa pamamagitan nito ay tinatawagan natin ang pansin ang kanilang pakikibaka para sa mga karapatang pantao at ipakita ang ating pakikipag-isa sa mga kilusang panlipunan na tumatayo para sa kanilang mga karapatan.

The program not only included a dance and singing performance, but also a testimony by Eleanor de Guzman. She is the wife of Marklen Maojo Maga, trade union leader in the Philippines and one of the faces of this campaign.

Here is a video on Eleanor’s speech:
https://www.facebook.com/vivasaludbe/videos/1773968512708817/

Hindi lamang sayaw at pag-awit ang nasa programa, kundi isang patotoo rin ni Eleanor de Guzman. Siya ang asawa ni Marklen Maojo Maga, lider ng unyon sa Pilipinas at isa sa mga mukha ng kampanyang ito.

Narito ang isang video sa pagsasalita ni Eleanor:
https://www.facebook.com/vivasaludbe/videos/1773968512708817/

Stop The Killings Belgium 2018 photo by Marijke Persoone

Stop The Killings is a human rights campaign of trade unions and non-governmental organizations. Through information dissemination and action, attention is requested for the repression of these organizations in the South. Elementary human rights often remain dead letter and governments prevent the development of a civil society in an active or passive way.

Ang ‘Stop the Killings’ ay isang kampanya para sa karapatang pantao ng mga unyon ng manggagawa at mga non-government organization. Sa pamamagitan ng pagpapakalat ng impormasyon at pagkilos, pinagtutuonang ang pansin ang pagpigil sa mga organisasyong ito sa Timog. Ang mga elemento ng karapatang pantao ay madalas na nananatiling nakasupil at ang pamahalaan ay pumipigil sa pag-unlad ng isang lipunang sibil sa pamamagitan ng isang aktibo o mahinahong paraan.

Sources:
Stop The Killings Belgiumhttps://www.facebook.com/events/271979373453356/?active_tab=discussion

Pinagmulan:
Stop The Killings Belgium
Belgiumhttps://www.facebook.com/events/271979373453356/?active_tab=discussion

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here