Home Blog

Balitang Sagip Mirante para sa mga walang papel sa Den Haag

0

Hallo kabayan!

Ikaw ba ay:
– walang papel
– nakatira sa Den Haag
– kailangan ng tulong medikal, pagkain at pambayad ng upa
– kailangan ng matulugan
– may kakilang walang papel, nakatira sa Den Haag at nangangailangan ng tulong medikal, pagkain at pambayad ng upa o kaya ay pansamantalang matulugan

Sumangguni sa Sagip Migrante handog ng Migrante Netherlands Den Haag sa pakikipagtulungan sa Dokters van de Wereld at Wereldhuis Den Haag.

Di ka nag-iisa, kabayan!

PAARALANG MIGRANTE: Webinar on Healthcare, Dental Care and Covid-19 Safety

0

Muling tatalakayin ng Migrante Netherlands Den Haag sa isang webinar ang mahalagang paksa hinggil sa akses sa serbisyong pangkalausugan at serbisyong dental laluna para sa mga kabayang walang papel o mga kabayang nasa kalagitnaan ng ligal na proseso para magkapapel sa Netherlands.

Kaugnay ng Covid-19 ay pag-uusapan rin sa webinar ang sitwasyon sa Pilipinas, ang proseso ng pagpapa-test sa Netherlands at ang mga bagong pambansang patakaran maging ng kaalaman hinggil sa pananaliksik para sa lunas na bakuna.

Kabilang sa mga panauhin sina Jason van Heesewijk at Sofi Vassileva: mga outreach presenter mula sa Dokters van de Wereld (Doctors of the World) at si Angie Gonzales mula sa Stichting Filipijnse Kinderen (Foundation for Filipino Children).

Ang webinar ay gaganapin sa Zoom sa ika-13 ng Nobyembre 2020 mula alas-otso hanggang alas-diyes ng gabi (NL time).

Para makasali sa sesyon, magparehistro lamang dito: https://bit.ly/ZoomWebinarHealthcare. Ang Zoom Meeting ID ay ipapadala sa iyong e-mail.


Ang webinar ay handog ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng Migrante Netherlands Den Haag sa pagtataguyod nito ng karapatan at kagalingan ng mga mingranteng Filipino sa Netherlands.

Labas sa serye ng mga webinar na pumapaksa sa mga isyung may impak sa buhay at pamilya ng mga migranteng Filipino, handog rin ng Paaralang Migrante ang libreng online Dutch lesson para sa mga kabayan. Para sa mga nais dumalo sa klase, magparehistro po lamang dito http://bit.ly/PaaralangMigrante.

***

Migrante Netherlands Den Haag once again discusses through a webinar the important issue on healthcare and dental service especially for undocumented migrants and those who are undergoing a legal procedure for residency and have no insurance.

In connection to Covid-19, the following will also be discussed: the situation in the Philippines, how to get tested in the Netherlands, and updates on national  measures as well as on knowledge based on research in relation to a vaccine solution to Covid-19.

Invited resource persons are Jason van Heesewijk and Sofi Vassileva: both outreach presenters of Dokters van de Wereld (Doctors of the World); and Angie Gonzales of Stichting Filippijnse Kinderen (Foundation for Filipino Children).

The webinar will be conducted via Zoom on 13 November 2020 between 20:00 – 22:00 (NL time).

To join, please register in advance here: https://bit.ly/ZoomWebinarHealthcare. The Zoom Meeting ID will be sent through e-mail after registration.

The webinar is brought to you by the Academy for Filipino Migrants, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to promote migrants’ rights and welfare.

Besides the webinar that tackles issues impacting the lives and families of Filipino migrant workers, the Academy for Filipino Migrants also offer online free Dutch lesson every Saturday at 20:00 – 22:00 (NL time). To join, please answer the Intake Form here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

PAARALANG MIGRANTE: Violence Against Women & Children, NL Case

0

Ang abuso sa kababaihan at mga bata ay hindi pinahihintulutan sa Netherlands.

Alam mo bang karapatan mo ang magsalita at mag-ulat sa doktor at kapulisan tungkol dito?

Alam mo bang kahit ikaw ay walang papel o walang permanenteng pahintulot na manirahan sa Netherlands bilang migrante ay maaaring maghabla ng kaso laban sa mapang-abusong partner o amo?

Unawain ang iba’t ibang porma ng abuso. Alamin ang iyong mga karapatan bilang migrante, babae at ina sa pamamagitan ng webinar tungkol sa Violence Against Women and Children: Criminal Law and Humanitarian Appeal for Migrants in the Netherlands.

KAILAN: ika-6 ng Nobyembre 2020
ORAS: 8:00 – 10:00 PM
SAAN: Zoom app

Magparehistro po lamang dito: http://bit.ly/NL-VAWC.

Ang webinar ay handog ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng Migrante Netherlands Den Haag na nagsusulong ng karapatan at kagalingan ng mga migranteng Filipino sa Netherlands.

Handog rin sa Paaralang Migrante ang libreng online Dutch lesson tuwing Sabado. Maaaring pagparehistro dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa migrantedenhaag@gmail.com o +31624617468.

***

Violence against women and children is not allowed in the Netherlands.

Do you know that it is your right to speak about it and report it to your doctor and the police?

Do you know that even though yo are undocumented or that you have no permanent residency in the Netherlands as a migrant, you can file a case against an abusive partner or employer?

Be aware of the various forms of abuse. Know your rights as a migrant, woman and mother through the webinar, Violence Against Women and Children: Criminal Law and Humanitarian Appeal for Migrants in the Netherlands.

WHEN: 6 November 2020
TIME: 20:00 – 22:00 PM (CET)
WHERE: Zoom Meeting

Please register here: http://bit.ly/NL-VAWC.

The webinar is offered by the Academy for Filipino Migrants, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to promote the rights and welfare of Filipinos migrants.

The academy also offers free online Dutch lesson every Saturday. You can register here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

For more information or further inquiries, e-mail migrantedenhaag@gmail.com or send Whatsapp sms +31624617468.

Paaralang Migrante: Sagip Migrante Covid19 Response

0

Sa ibayong paglala ng krisis hatid ng pandemyang Covid-19, marami na naman sa ating mga kababayan sa Netherlands ang nawawalan ng trabaho at sapat na kita upang mabuhay sa Europa at upang masuportahan ang kanilang pamilya sa Pilipinas.

Sa pahayag ni Prime Minister Mark Rutte noong Oktubre 13 kaugnay ng mga alituntunin upang maiwasan ang ibayong pagdami ng mga kaso ng pagkahawa sa Covid-19, mahigpit ang pagpapatupad nito sa lahat ng mamamayan, institusyon at pagawaan. Sa partikular, mahigpit ang habilin sa sektor ng horeca (hotel, restaurant at cafe) at mga kabahayan kung saan marami sa mga Filipino ang nagtratrabaho sa pamamagitan ng pansamantalang kontrata at impormal na kasunduan.

Sagip Migrante Medical Aid

Kung ikaw ay nakakaramdam ng mga sintomas ng Covid-19, ano ang nararapat gawin? Kung ikaw ay walang insurance, saan ka tatakbo? Aling mga numero at ahensiya ng pamahalaan ang mahalagang malaman ng bawat isa at mailagay sa telepono? Kung ikaw ay nakakaramdam ng mga sintomas ng anxiety o matinding takot at panik, sino ang maaaring makatulong saýo?

Sagip Migrante Legal Aid

Kung ikaw ay biglaang tinanggal sa trabaho, anu-ano ang iyong mga ligal na karapatan sang-ayon sa iyong kontrata at panahon ng pagtratrabaho? Kung ikaw ay walang papel ngunit matagal nang naninilbihan sa iba’t ibang pamilya, anu-ano ang iyong mga ligal na karapatan? Paano magkaroon ng akses sa sosyalisadong serbisyong ligal (mura o libreng serbisyo ng abogado) sa Netherlands?

Sagip Migrante Food & Financial Aid

Kung ikaw ay wala nang pambili ng pagkain at pambayad sa upa sa bahay, aling mga ahensiya ng pamahalaan at pribadong mga insitusyon ka maaaring dumulog ng tulong?

Sagip Migrante Balikbayan Aid

Kung ikaw ay nababahala sa sariling kaligtasan at sustenadong pamumuhay dito sa Netherlands at malakas ang iyong kagustuhang makapiling na ang iyong pamilya sa Pilipinas ngunit ikaw ay walang pera upang makaalis, saan maaaring humingi ng tulong para magkaroon ng libreng pamasahe sa eroplano at maging ng kaunting puhunan para sa maaaring ikabubuhay sa Pilipinas?

Dumalo sa Sagip Migrante Webinar

Alamin ang lahat ng ito sa Zoom webinar, Sagip Migrante Covid 19 Response. Ito ay libreng talakayan at konsultasyon kaya pinapayuhan ang mga kalahok na ihanda ang lahat ng mga katanungan, mga kaugnay na dokumento na nais ikonsulta at iba pa.

Para sa mga may kagyat na problema at usapin, maaaring magpadala ng paunang mensahe sa migrantedenhaag@gmail.com at +31624617468.

Para sa link ng Zoom webinar, magparehistro po lamang dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

Ang webinar ay inoorganisa tuwing Biyernes at tumatalakay sa mga usapin kaugnay ng Buhay Migrante. Kasama ng libreng Dutch lesson tuwing Sabado, ito ay handog ng Paaralang Migrante na inoorganisa ng Migrante Netherlands Den Haag.

****

Academy for Filipino Migrants in the Netherlands:
Webinar on Sagip Migrante (Saving Lives) Covid-19 Response


As the crisis brought about by the Covid 19 pandemic worsens, many Filipino migrants in the Netherlands are vulnerable of losing their job and main source of income to sustain their cost of living in Europe and to be able to financially support their family in the Philippines.

In the recent declaration of Covid-19 measures by Prime Minister Mark Rutte on October 13, 2020, all citizens, institutions and companies nationwide are obliged to follow stricter measures to prevent the spread of virus. The implementation in the horeca (hotel, restaurant and cafe) sector and households are of special mention wherein many Filipino migrants are working with temporary contracts and informal arrangements.

Sagip Migrante Medical Aid

If you experience symptoms of Covid-19, what should you do? If you do not have an insurance, where should you go? Which hotlines of government agencies and private institutions are important for you to know and save in your phone? If you experience anxiety or severe fear and panick, who can help you?

Sagip Migrante Legal Aid

If you are retrenched from your job and your contract unexpectedly suspended, what are your legal rights based on your contract and length of service? If you are an undocumented but have long rendered services in various households or families, what legal right can you assert? How can you access the subsidized legal service in the Netherlands?

Sagip Migrante Food & Financial Aid

If you cannot afford anymore to buy food or pay accomodation rent, which government agencies and private institutions can you ask for help?

Sagip Migrante Balikbayan Aid

If you do not feel secure or is stressed about living sustainably in the Netherlands and you really have the desire to go back to the Philippines but do not have the means, where can you ask for help to avail of a free flight ticket and allowance for a small capital for a transition living in the Philippines?

Join us in the Sagip Migrante webinar

Know the answers to these questions and more in the Zoom webinar, Sagip Migrante Covid 19 response. The webinar is a free discussion and consultation. Participants are advised to prepare their questions, related documents etc.

For people with urgent concerns, please do not hesitate to send us a message through migrantedenhaag@gmail.com and +31624617468.

For the Zoom Link, please register here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

The webinar is being organized every Friday and tackles issues concerning Migrants’ Lives. Along with free Dutch lesson every Saturday, it is offered by the Academy for Filipino Migrants in the Netherlands, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag.

Paaralang Migrante: Karapatan ng Migranteng Kasambahay at Walang Papel sa Netherlands

0

Bilang migranteng tagalinis, taga-alaga, taga-hardin, taga-kumpuni, at taga-kung anu-ano pa upang makatulong sa maalwang araw ng mga pamilya sa Netherlands, anu-ano ang iyong karapatan bilang manggagawa?

Bilang migranteng walang papel ngunit nagtratrabaho nang walong oras at mahigit pa sa isang araw upang maglinis, mag-alaga, maghardin, magkumpuni, at mag-kung anu-ano pa upang makatulong sa maalwang araw ng mga pamilya sa Netherlands, anu-ano ang iyong karapatan bilang migranteng manggagawa?

Tama ba ang karanasang “no work, no pay” sa Netherlands sa panahon ng Covid-19?

Ano ang ibig sabihin ng pagkilala sa batas ng mga migranteng kasambahay?

Bakit nananawagan ang Migrante Netherlands para sa regularisasyon at paggawad ng amnestiyang papel para sa mga walang papel sa Netherlands at Europa?

Makitalakayan sa libreng webinar handog ng Migrante Netherlands Den Haag sa ika-9 ng Oktubre 2020 ng alas-otso hanggang alas-diyes ng gabi sa pamamagitan ng Zoom.

Ang webinar na ito ay bahagi ng mga serye ng pag-aaral tuwing Biyernes sa Paaralang Migrante. Mayroon ding libreng pagsasanay ng wikang Olandes tuwing Sabado. Magparehistro lamang dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

***
WEBINAR on the Rights of Domestic Migrant Workers and Undocumented Migrants in the Netherlands

As a migrant who provides domestic services such as cleaning, babysitting, caregiving, gardening, carpentry, construction, handyman works etc. to help families in the Netherlands, what are your rights as a worker?

As a migrant who has no residency and work permit but is working 8 hours or more per day as a cleaner, babysitter, gardener, carpenter, construction worker, handyman etc. to help families in the Netherlands, what are your rights as a migrant worker?

Is the experience of “no work, no pay” in the Netherlands during the Covid-19 pandemic justifiable?

What is the meaning of the recognition of laws protecting the rights of migrant domestic workers in the Netherlands?

Why is Migrante Netherlands calling for the regularization and amnesty to stay and work for undocumented migrants in the time of corona crisis?

Join us in a webinar educational discussion organized by Migrante Netherlands Den Haag on October 9, 2020 at 8:00 – 10:00 PM (CET) via Zoom.

This webinar is part of a series of discussions about issues impacting migrant workers conducted every Friday through the Migrante Netherlands School initiative. The school also offers free Dutch lesson every Saturday for Filipinos. To join, please register here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.We condemn EU’s anti-migrant ” Mos Maiorum ” – ILPS

0

ilps_may20natoprotest

ILPS-Phils Statement
23 October 2014

The ILPS-Philippines joins migrant Filipinos in condemning before the European Union Office in the Philippines the on-going police operations launched by 26 European countries to detect, detain and deport what they brand as “irregular migrants”.

 This herding cracked by the whip of the incumbent Italian presidency of the Council of the EU is particularly vile. It coined the operations as “Mos Maiorum” (ancestral custom, way of the elders or social mores of ancient Rome). It harks back to Imperial Rome whose “legal citizens” are only those ruling inside the city walls and living by the sweat of slaves.  All others are “barbarians” and deserve to be expelled or conquered by the sword, this time by the Carabinieri and 20,000 troops.

 The current immigration problem in Europe comes not from discrimination alone but from the crisis itself of modern imperialism. The most recent influx of European immigrants came from the implosion of the Soviet Union and the Balkanization of Eastern Europe. The current surge of immigrants into Europe, and more particularly Italy, comes mainly from the conflict areas such as Syria and Eritrea – countries whose peoples have fallen prey to imperialist wars of intervention and aggression.

 Migrants are not questions of security and criminality. They are a consequence of wars and conflicts, especially in the Middle East and Africa. They grow with the inequalities and underdevelopment under imperialist rule from Latin America to Asia.

 According to the United Nations, there are 51 million refugees. In 2013 alone, there were 17 million people fleeing. “Fortress Europe” has not stemmed this stream of human beings even with costly walls.

 About two billion Euros were invested in the buffer zone around EU. Frontex received in 2013 as much as 85 million Euros. Europe launched Eurosur, in charge of the European border control, which will receive during the next six years approximately 250 million Euros.

 According to research, the amount of cameras and kilometers of fences on the European borders is an over-kill. Tens of thousands of border patrols were hired to be based at the borders, from Bulgaria to Spain. In countries as the UK, Hungary and Austria, refugees are locked up in jails. In Greece, Malta, Poland and Bulgaria, even non-accompanied minor asylum-seekers are locked up.

To solve the “illegal” migrant problem with detect-detain-deport solutions will only repeat and compound the problem. The migrant problem, from outside Europe, and from within Europe itself, must be approached with full respect for refugee and migrants rights.

 

When Jean-Claude Juncker won the backing of the European Parliament to become the new head of the EU Commission, he promised a complete restructuring of the financial supervision by the “Troika” – the EU, the International Monetary Fund, and the European Central Bank.  This is a step in the right direction. However, this should not be for their own “democracy” but for more democracy by the direct actions of migrants and the peoples of host nations in Europe.

 

Migrante International condemns criminalization of undocumented migrants in EU-wide crackdown

0

14100_354173107474_809031_n MIGRANTE INTL LOGO

October 20, 2014
FOR IMMEDIATE RELEASE

Reference: Sarah Katrina Maramag, Campaign Coordinator, 0921-7417469

Global alliance of overseas Filipinos Migrante International condemns in strongest terms the ongoing crackdowns resulting in the criminalization of undocumented migrants and refugees being implemented by the European Union.

The EU-wide crackdown called “MOS MAIORUM” has launched massive police operations to hunt down undocumented or irregular migrants and refugees in the region. Operations have started last October 13 and is set to end on October 26. MOS MAIORUM has been approved by the Council of the European Union last July 10, 2014 and is being implemented under Italy’s presidency of the Council of the European Union.

Overseas Filipino workers and Filipino migrants in Europe have expressed grave concern as more than 20,000 police officers have been deployed in massive operations ranging from increasing checks in airports, stations, trains, main roads and highways to house raids. The main objective of the operations is to actively hunt down undocumented migrants and arrest as many as possible within the time frame of its implementation.

“We call on the European Union to call for a stop this inhumane operation. Under the guise of going after crime and trafficking syndicates, MOS MAIORUM is giving license to EU authorities and police to indiscriminately arrest and violate the rights of irregular migrants, and promote xenophobia and racial discrimination,” said Garry Martinez, Migrante International chairperson.

Martinez said that MOS MAIORUM is in direct violation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Universal Declaration of Human Rights and the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. These conventions do not discriminate against undocumented and irregular migrant workers, he said.

“Being undocumented is never reason to be stripped of one’s fundamental human rights. Undocumented migrants and refugees, who inevitably provide solutions to labor shortages or the clamor for cheap labor in host countries, especially in times of economic crisis, should not be marginalized and exploited. They are already less able to assert their claims and are more vulnerable to abuses. MOS MAIORUM will only make them more susceptible to grave abuses and human rights violations.”

Martinez said that while they fully support moves to prevent human trafficking, Migrante believes that MOS MAIORUM will not solve but rather further exacerbate the problem. Instead of arresting irregular migrants and treating them as criminals, their status should be rectified because it makes them more vulnerable to abuse and exploitation by crime syndicates.

Further, MOS MAIORUM is being implemented at a time when health epidemics, civil wars and conflicts in the Middle East-North Africa region and elsewhere in the world continue. Millions of people are on the run because of these. Such a situation makes it a tool for crime and trafficking syndicates to intensify their activities. Constricting borders and implementing stringent immigration policies will not only cost lives but will also worsen trafficking in persons in the region, Martinez said.

Migrante International supports the international campaign for the de-criminalization and legalization of undocumented migrants and refugees.

According to December 2011 data of the Department of Foreign Affairs, there is an estimated 746,701 Filipinos in Europe, 138,088 are undocumented. ###

Website: http://migranteinternational.org
Office Address: #45 Cambridge St, Cubao, Quezon City
Telefax: 9114910

“Mos Maiorum”: Yet another criminalization of people on the run

0

On the 13th of October, a large-scale European police operation starts that targets undocumented migrants.

It has become a tradition. Each time a country receives the presidency of the EU, it launches a large-scale action against migrants. Coincidence or not, with Latin or Old Greek names. Aerodromos, Aphrodite, Perkunas are the names of the actions of Greece, Cyprus and Lithuania respectively during their presidencies.

On the 10th of July, not even two weeks after Italy got the presidency of the EU, a police operation was announced. This action will be led by the Italian Ministry of Interior Affairs in ‘close cooperation’ with Frontex, Europol and the Schengen member states. The action received the name Mos Maiorum, which literally means ‘custom of the ancestors’. It refers to the first centuries of the Roman Republic.

In not one European media, mainstream or alternative, nor from any politician, have you heard about Mos Maiorum. In practice, between the 13th and 26th of October, approximately 20.000 police officers will be deployed in operations ranging from increasing checks in airports, stations, trains, highways to house searches. The main aim is to gain a better insight in the migration routes and to arrest as many undocumented migrants as possible.

The operation is presented as prevention against organized crime and human trafficking, but we know from the past that this is just an excuse. During previous operations, practically no human traffickers were arrested; only undocumented migrants who ended up in detention centers and ultimately were deported. In addition, Europe wants to extend the databases of Frontex and Europol through these kinds of operations.

Refugees are seen as a threat. The new migration streams are presented as questions of security and criminality while they are a consequence of wars and conflicts, especially in the Middle East and Africa.

Since World War II, there has never been these many refugees. According to numbers of the United Nations, there are 51 million refugees. Only in 2013, 17 million people were on the run. In Europe, we are convinced that all refugees of the world are coming here. However, in 2013, there were only 435.385 applications for asylum in the 28 European member states. Not that big of a deal.

On the other hand, Europe is the most dangerous destination for people on the run. According to research, since 2000 at least 40.000 migrants lost their lives on the way to Europe. The Mediterranean Sea has become a mass grave. This has to do with Fortress Europe. European countries and the EU have invested billions of Euros to protect their borders. In the buffer zone around the EU approximately 2 billion Euros were invested. Frontex received in 2013 as much as 85 million Euro. Europe launched last year Eurosur, in charge of the European border control, which will receive during the next 6 years approximately 250 million Euro. The number of cameras and kilometers of fences on the European borders is exaggerated. Tens of thousands of border patrols were hired to be based at the borders, from Bulgaria to Spain. In countries as the UK, Hungary and Austria, refugees are locked up in jails. In Greece, Malta, Poland and Bulgaria even non-accompanied minor asylum-seekers are locked up.

The security and criminalization policies that Europe is executing and operations such as Mos Maiorum are a violation of the European Agreement to protect human rights, in particular the right to freedom and security. According to researchers and refugee organizations, human traffickers are the ones that take advantage of the current European policy. As soon as a route is closed, the smugglers are looking for new routes that are more dangerous and more expensive for migrants.

It is evident that action should be taken against human traffickers. But to achieve this, operations such as Mos Maiorum are not necessary. There are sufficient laws at the level of states and at the European level to tackle crime. Police and justice need to be more effective. The top persons of human trafficking are still walking the streets and we know who they are.

There are millions of people on the run because of wars, but since recently the amount of refugees is even greater because of natural disasters. The billions of Euros that are spent on the security of borders, could be used to establish legal trajectories to Europe. By enabling safe access routes, not only more lives will be saved, but it will also help to fight human trafficking.

The current European policy considers migrants as a threat, but without them Europe would be in an even deeper crisis. Tens of recent reports and researchers demonstrate that migrants play a crucial role in the European economy. In the UK, for instance, migrants have contributed 32 billion Euros to the economy. In the new Swedish government, there are four ministers with a migration background. Aida Hadzialic arrived at the age of 5 as a refugee from Bosnia and at age 26 she is the youngest minister in the government. Migrants are people who want an opportunity, but today these opportunities are taken away by Europe, while it actually really needs these people.

Bleri Lleshi is a political philosopher and author of various books.

Translated to English from Dutch by Natalie Lefevre

http://blerilleshi.wordpress.com
https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi
@blerilleshi