Methods

0
Organizing and Alliance building Pag-oorganisa sa hanay ng mga migranteng Pilipino upang makapagpalawak at magkaroon ng pagkakaisa na siyang magpapalakas sa organisasyon. Pakikipag-alyansa sa iba pang organisasyon ng migranteng Pilipino, mga organisasyon mula sa ibang nasyunalidad at pati na rin...
Mag-organisa at magpalawak sa hanay ng migranteng Pilipino sa Netherlands para samasamang itaguyod at ipaglaban ang kanilang karapatan at kagalingan bilang migrante at Pilipinong naninirahan sa ibayong dagat; Magsagawa ng mga pag-aaral para mapaunlad ang kaalaman ng migranteng Pilipino sa...
Ang MIGRANTE-NL Den Haag ay malayang organisasyon ng mga migranteng Pilipino sa Netherlands. Ito ay itinatayo bilang isang organisasyon na titindig para sa kapakanan at magsusulong ng mga karapatan at kagalingan ng mga migranteng Pilipino sa Netherlands. Hinahangad ng MIGRANTE-NL...