Home Blog

Holiday Greetings from Migrante Netherlands Family

0

Mga mahal na kapatid, kabayan, kaibigan, kasama,

Ang taong 2020 ay puno ng ligalig ngunit ito rin ay isa na namang pagkakataon kung saan napatunayan nating sa sa pamamagitan ng pagsalig sa katarungan, tayo ay nananatiling malakas.

Ibayong pakikiisa at lakas ang aming handog para sa lahat ng mamamayang naninindigan para sa kalusugan, trabaho, karapatang pantao, demokrasya, pagmamahal, kapayapaan at hustisyang panlipunan.

Maligayang pasko at manigong bagong taon!

Padayon!

Mula sa pamilyang Migrante Netherlands Den Haag


To our dear brothers and sisters, compatriots, friends and comrades,

Year 2020 has its peaks of challenges but we also see it as another year wherein we have proven again that by standing on the grounds of justice, we remain strong.

We offer solidarity and more strength to everyone who stands for health, job, human rights, democracy, love, peace and social justice.

Merry Christmas and Happy New Year!

Onward with the struggle,

From the Migrante Netherlands Den Haag family

Tribute to Migrant’s Organizer Manuel “Ka Manny” Sarmiento

0

For a life of more than 40 years of genuine commitment for Filipino people’s struggle for democracy, freedom, peace and justice, rest in power Manuel “Ka Manny” Sarmiento!

Migrante Europe, a Europe-wide alliance of Filipinos in Europe pays tribute to Ka Manny, founding organizer of Austrian Society for Integrity and Social Transformation (PINAS FIRST) and Migrante Austria Filipino migrants organizations.

He was also a former union leader of Kilusang Mayo Uno (May First Workers’ Movement), Nestle Philippines and National Federation of Union in Food and Allied Industries.

Watch the video here.

Filipino Patriotic Alliance Launched in Europe

0

Migrante Netherlands is proud to be part of the launch of Bagong Alyansang Makabayan (New Patriotic Alliance) in Europe or BAYAN Europe.

In our effort to promote the national democratic rights of Filipinos and the international solidarity for the Filipino people’s struggle, we continue to serve the people. We continue to defend the defenders. We continue to side with the oppressed and the exploited. We continue to remain stronger together. Despite systematic attacks, despite the crackdown on activism, human rights and democracy: peace, justice and freedom will reign in the end because of a united people’s will.

PAARALANG MIGRANTE: Webinar on Healthcare, Dental Care and Covid-19 Safety

0

Muling tatalakayin ng Migrante Netherlands Den Haag sa isang webinar ang mahalagang paksa hinggil sa akses sa serbisyong pangkalausugan at serbisyong dental laluna para sa mga kabayang walang papel o mga kabayang nasa kalagitnaan ng ligal na proseso para magkapapel sa Netherlands.

Kaugnay ng Covid-19 ay pag-uusapan rin sa webinar ang sitwasyon sa Pilipinas, ang proseso ng pagpapa-test sa Netherlands at ang mga bagong pambansang patakaran maging ng kaalaman hinggil sa pananaliksik para sa lunas na bakuna.

Kabilang sa mga panauhin sina Jason van Heesewijk at Sofi Vassileva: mga outreach presenter mula sa Dokters van de Wereld (Doctors of the World) at si Angie Gonzales mula sa Stichting Filipijnse Kinderen (Foundation for Filipino Children).

Ang webinar ay gaganapin sa Zoom sa ika-13 ng Nobyembre 2020 mula alas-otso hanggang alas-diyes ng gabi (NL time).

Para makasali sa sesyon, magparehistro lamang dito: https://bit.ly/ZoomWebinarHealthcare. Ang Zoom Meeting ID ay ipapadala sa iyong e-mail.


Ang webinar ay handog ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng Migrante Netherlands Den Haag sa pagtataguyod nito ng karapatan at kagalingan ng mga mingranteng Filipino sa Netherlands.

Labas sa serye ng mga webinar na pumapaksa sa mga isyung may impak sa buhay at pamilya ng mga migranteng Filipino, handog rin ng Paaralang Migrante ang libreng online Dutch lesson para sa mga kabayan. Para sa mga nais dumalo sa klase, magparehistro po lamang dito http://bit.ly/PaaralangMigrante.

***

Migrante Netherlands Den Haag once again discusses through a webinar the important issue on healthcare and dental service especially for undocumented migrants and those who are undergoing a legal procedure for residency and have no insurance.

In connection to Covid-19, the following will also be discussed: the situation in the Philippines, how to get tested in the Netherlands, and updates on national  measures as well as on knowledge based on research in relation to a vaccine solution to Covid-19.

Invited resource persons are Jason van Heesewijk and Sofi Vassileva: both outreach presenters of Dokters van de Wereld (Doctors of the World); and Angie Gonzales of Stichting Filippijnse Kinderen (Foundation for Filipino Children).

The webinar will be conducted via Zoom on 13 November 2020 between 20:00 – 22:00 (NL time).

To join, please register in advance here: https://bit.ly/ZoomWebinarHealthcare. The Zoom Meeting ID will be sent through e-mail after registration.

The webinar is brought to you by the Academy for Filipino Migrants, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to promote migrants’ rights and welfare.

Besides the webinar that tackles issues impacting the lives and families of Filipino migrant workers, the Academy for Filipino Migrants also offer online free Dutch lesson every Saturday at 20:00 – 22:00 (NL time). To join, please answer the Intake Form here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

PAARALANG MIGRANTE: Violence Against Women & Children, NL Case

0

Ang abuso sa kababaihan at mga bata ay hindi pinahihintulutan sa Netherlands.

Alam mo bang karapatan mo ang magsalita at mag-ulat sa doktor at kapulisan tungkol dito?

Alam mo bang kahit ikaw ay walang papel o walang permanenteng pahintulot na manirahan sa Netherlands bilang migrante ay maaaring maghabla ng kaso laban sa mapang-abusong partner o amo?

Unawain ang iba’t ibang porma ng abuso. Alamin ang iyong mga karapatan bilang migrante, babae at ina sa pamamagitan ng webinar tungkol sa Violence Against Women and Children: Criminal Law and Humanitarian Appeal for Migrants in the Netherlands.

KAILAN: ika-6 ng Nobyembre 2020
ORAS: 8:00 – 10:00 PM
SAAN: Zoom app

Magparehistro po lamang dito: http://bit.ly/NL-VAWC.

Ang webinar ay handog ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng Migrante Netherlands Den Haag na nagsusulong ng karapatan at kagalingan ng mga migranteng Filipino sa Netherlands.

Handog rin sa Paaralang Migrante ang libreng online Dutch lesson tuwing Sabado. Maaaring pagparehistro dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa migrantedenhaag@gmail.com o +31624617468.

***

Violence against women and children is not allowed in the Netherlands.

Do you know that it is your right to speak about it and report it to your doctor and the police?

Do you know that even though yo are undocumented or that you have no permanent residency in the Netherlands as a migrant, you can file a case against an abusive partner or employer?

Be aware of the various forms of abuse. Know your rights as a migrant, woman and mother through the webinar, Violence Against Women and Children: Criminal Law and Humanitarian Appeal for Migrants in the Netherlands.

WHEN: 6 November 2020
TIME: 20:00 – 22:00 PM (CET)
WHERE: Zoom Meeting

Please register here: http://bit.ly/NL-VAWC.

The webinar is offered by the Academy for Filipino Migrants, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to promote the rights and welfare of Filipinos migrants.

The academy also offers free online Dutch lesson every Saturday. You can register here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

For more information or further inquiries, e-mail migrantedenhaag@gmail.com or send Whatsapp sms +31624617468.

Paaralang Migrante: Webinar on Healthcare and Fighting the Corona Crisis in the Netherlands and the Philippines

0

Anu-ano ang mga bagong kaalaman hinggil sa pananaliksik kaugnay ng Covid-19? Anu-ano ang mga bagong palatuntunan dito at ang mga serbisyong medikal sa Netherlands na dapat alam ng lahat ng migranteng Filipino? Kung ikaw ay hindi rehistrado sa isang doktor o kaya ikaw ay walang insurance, ano ang maaaring gawin kapag ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng Covid-19?

Paano natin unawain ang sitwasyon sa Pilipinas? Ang paraan ba ng pagresponde ng pamahalaan sa krisis hatid ng Covid 19 ay nakakatulong sa pagresolba ng talamak nang problema sa serbisyong pangkalusugan, malalang sitwasyong pangkalusugan at kahirapan sa bansa?

Anu-ano ang mga maaaring gawin ng migranteng Filipino?

Pag-usapan natin

Kayo po ay malugod na iniimbitahan ng Migrante Netherlands Den Haag sa pakikipagtulungan sa Dokters van de Wereld (Doctors of the World – Netherlands) sa webinar, Serbisyong Pangkalusugan at ang Pakikibaka sa Netherlands at sa Pilipinas Laban sa Krisis Hatid ng Covid-19. Ito ay gaganapin sa ika-23 ng Oktubre 2020 mula alas-otso hanggang alas-diyes ng gabi sa pamamagitan ng Zoom.

Upang makasali sa Zoom, magparehistro po lamang dito http://bit.ly/PaaralangMigrante.

***

What are the latest updates about the research on Covid-19 vaccine? What are the new measures as well as healthcare services in the Netherlands that all Filipino migrants should know? If you are not registered with a doctor or if you do not have an insurance, what should you do when experiencing symptoms of Covid-19?

How do we understand the current situation in the Philippines? Does the Philippine government’s response to the corona crisis help in resolving the chronic problem on healthcare service, poor health and poverty in the country?

What can Filipino migrants do?

Let’s Talk

Migrante Netherlands Den Haag in cooperation with Dokters van de Wereld (Doctors of the World – Netherlands) invites all Filipino migrants to the webinar, Healthcare and Fighting the Corona Crisis in the Netherlands and the Philippines. It will be held on October 23, 2020 at 8:00 to 10:00 in the evening through Zoom.

To join, please register at http://bit.ly/PaaralangMigrante.

Paaralang Migrante: Sagip Migrante Covid19 Response

0

Sa ibayong paglala ng krisis hatid ng pandemyang Covid-19, marami na naman sa ating mga kababayan sa Netherlands ang nawawalan ng trabaho at sapat na kita upang mabuhay sa Europa at upang masuportahan ang kanilang pamilya sa Pilipinas.

Sa pahayag ni Prime Minister Mark Rutte noong Oktubre 13 kaugnay ng mga alituntunin upang maiwasan ang ibayong pagdami ng mga kaso ng pagkahawa sa Covid-19, mahigpit ang pagpapatupad nito sa lahat ng mamamayan, institusyon at pagawaan. Sa partikular, mahigpit ang habilin sa sektor ng horeca (hotel, restaurant at cafe) at mga kabahayan kung saan marami sa mga Filipino ang nagtratrabaho sa pamamagitan ng pansamantalang kontrata at impormal na kasunduan.

Sagip Migrante Medical Aid

Kung ikaw ay nakakaramdam ng mga sintomas ng Covid-19, ano ang nararapat gawin? Kung ikaw ay walang insurance, saan ka tatakbo? Aling mga numero at ahensiya ng pamahalaan ang mahalagang malaman ng bawat isa at mailagay sa telepono? Kung ikaw ay nakakaramdam ng mga sintomas ng anxiety o matinding takot at panik, sino ang maaaring makatulong saýo?

Sagip Migrante Legal Aid

Kung ikaw ay biglaang tinanggal sa trabaho, anu-ano ang iyong mga ligal na karapatan sang-ayon sa iyong kontrata at panahon ng pagtratrabaho? Kung ikaw ay walang papel ngunit matagal nang naninilbihan sa iba’t ibang pamilya, anu-ano ang iyong mga ligal na karapatan? Paano magkaroon ng akses sa sosyalisadong serbisyong ligal (mura o libreng serbisyo ng abogado) sa Netherlands?

Sagip Migrante Food & Financial Aid

Kung ikaw ay wala nang pambili ng pagkain at pambayad sa upa sa bahay, aling mga ahensiya ng pamahalaan at pribadong mga insitusyon ka maaaring dumulog ng tulong?

Sagip Migrante Balikbayan Aid

Kung ikaw ay nababahala sa sariling kaligtasan at sustenadong pamumuhay dito sa Netherlands at malakas ang iyong kagustuhang makapiling na ang iyong pamilya sa Pilipinas ngunit ikaw ay walang pera upang makaalis, saan maaaring humingi ng tulong para magkaroon ng libreng pamasahe sa eroplano at maging ng kaunting puhunan para sa maaaring ikabubuhay sa Pilipinas?

Dumalo sa Sagip Migrante Webinar

Alamin ang lahat ng ito sa Zoom webinar, Sagip Migrante Covid 19 Response. Ito ay libreng talakayan at konsultasyon kaya pinapayuhan ang mga kalahok na ihanda ang lahat ng mga katanungan, mga kaugnay na dokumento na nais ikonsulta at iba pa.

Para sa mga may kagyat na problema at usapin, maaaring magpadala ng paunang mensahe sa migrantedenhaag@gmail.com at +31624617468.

Para sa link ng Zoom webinar, magparehistro po lamang dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

Ang webinar ay inoorganisa tuwing Biyernes at tumatalakay sa mga usapin kaugnay ng Buhay Migrante. Kasama ng libreng Dutch lesson tuwing Sabado, ito ay handog ng Paaralang Migrante na inoorganisa ng Migrante Netherlands Den Haag.

****

Academy for Filipino Migrants in the Netherlands:
Webinar on Sagip Migrante (Saving Lives) Covid-19 Response


As the crisis brought about by the Covid 19 pandemic worsens, many Filipino migrants in the Netherlands are vulnerable of losing their job and main source of income to sustain their cost of living in Europe and to be able to financially support their family in the Philippines.

In the recent declaration of Covid-19 measures by Prime Minister Mark Rutte on October 13, 2020, all citizens, institutions and companies nationwide are obliged to follow stricter measures to prevent the spread of virus. The implementation in the horeca (hotel, restaurant and cafe) sector and households are of special mention wherein many Filipino migrants are working with temporary contracts and informal arrangements.

Sagip Migrante Medical Aid

If you experience symptoms of Covid-19, what should you do? If you do not have an insurance, where should you go? Which hotlines of government agencies and private institutions are important for you to know and save in your phone? If you experience anxiety or severe fear and panick, who can help you?

Sagip Migrante Legal Aid

If you are retrenched from your job and your contract unexpectedly suspended, what are your legal rights based on your contract and length of service? If you are an undocumented but have long rendered services in various households or families, what legal right can you assert? How can you access the subsidized legal service in the Netherlands?

Sagip Migrante Food & Financial Aid

If you cannot afford anymore to buy food or pay accomodation rent, which government agencies and private institutions can you ask for help?

Sagip Migrante Balikbayan Aid

If you do not feel secure or is stressed about living sustainably in the Netherlands and you really have the desire to go back to the Philippines but do not have the means, where can you ask for help to avail of a free flight ticket and allowance for a small capital for a transition living in the Philippines?

Join us in the Sagip Migrante webinar

Know the answers to these questions and more in the Zoom webinar, Sagip Migrante Covid 19 response. The webinar is a free discussion and consultation. Participants are advised to prepare their questions, related documents etc.

For people with urgent concerns, please do not hesitate to send us a message through migrantedenhaag@gmail.com and +31624617468.

For the Zoom Link, please register here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

The webinar is being organized every Friday and tackles issues concerning Migrants’ Lives. Along with free Dutch lesson every Saturday, it is offered by the Academy for Filipino Migrants in the Netherlands, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag.

Paaralang Migrante: Karapatan ng Migranteng Kasambahay at Walang Papel sa Netherlands

0

Bilang migranteng tagalinis, taga-alaga, taga-hardin, taga-kumpuni, at taga-kung anu-ano pa upang makatulong sa maalwang araw ng mga pamilya sa Netherlands, anu-ano ang iyong karapatan bilang manggagawa?

Bilang migranteng walang papel ngunit nagtratrabaho nang walong oras at mahigit pa sa isang araw upang maglinis, mag-alaga, maghardin, magkumpuni, at mag-kung anu-ano pa upang makatulong sa maalwang araw ng mga pamilya sa Netherlands, anu-ano ang iyong karapatan bilang migranteng manggagawa?

Tama ba ang karanasang “no work, no pay” sa Netherlands sa panahon ng Covid-19?

Ano ang ibig sabihin ng pagkilala sa batas ng mga migranteng kasambahay?

Bakit nananawagan ang Migrante Netherlands para sa regularisasyon at paggawad ng amnestiyang papel para sa mga walang papel sa Netherlands at Europa?

Makitalakayan sa libreng webinar handog ng Migrante Netherlands Den Haag sa ika-9 ng Oktubre 2020 ng alas-otso hanggang alas-diyes ng gabi sa pamamagitan ng Zoom.

Ang webinar na ito ay bahagi ng mga serye ng pag-aaral tuwing Biyernes sa Paaralang Migrante. Mayroon ding libreng pagsasanay ng wikang Olandes tuwing Sabado. Magparehistro lamang dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

***
WEBINAR on the Rights of Domestic Migrant Workers and Undocumented Migrants in the Netherlands

As a migrant who provides domestic services such as cleaning, babysitting, caregiving, gardening, carpentry, construction, handyman works etc. to help families in the Netherlands, what are your rights as a worker?

As a migrant who has no residency and work permit but is working 8 hours or more per day as a cleaner, babysitter, gardener, carpenter, construction worker, handyman etc. to help families in the Netherlands, what are your rights as a migrant worker?

Is the experience of “no work, no pay” in the Netherlands during the Covid-19 pandemic justifiable?

What is the meaning of the recognition of laws protecting the rights of migrant domestic workers in the Netherlands?

Why is Migrante Netherlands calling for the regularization and amnesty to stay and work for undocumented migrants in the time of corona crisis?

Join us in a webinar educational discussion organized by Migrante Netherlands Den Haag on October 9, 2020 at 8:00 – 10:00 PM (CET) via Zoom.

This webinar is part of a series of discussions about issues impacting migrant workers conducted every Friday through the Migrante Netherlands School initiative. The school also offers free Dutch lesson every Saturday for Filipinos. To join, please register here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.Paaralang Migrante: Buhay Seafarer at Aupair sa Netherlands

0

Kumusta ang mga ka-Migranteng seafarer at aupair sa Netherlands?

Anu-ano ang mga hamon at pamamaraan upang harapin ang dagok hatid ng Covid 19?

Anu-ano ang mga karapatan ng mga seafarer at aupair na kailangang bantayan at ipaglaban?

Makipagtalakayan sa Webinar 5 handog ng Migrante Netherlands Den Haag. Para makasali, magparehistro lamang dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante. Maaari ding magmensahe dito: migrantedenhaag@gmail.com.

Libreng Dutch Lesson para sa ka-Migrante

0


Handog ng Migrante Netherlands Den Haag ang libreng pagsasanay ng wikang Olandes.

Interesado? Magparehistro lamang dito: http://bit.ly/PaaralangMigranteRegistration